Strategisch Project Groene NoordrandTerug naar overzicht
Delen

In het noorden van de Vlaamse Rand rond Brussel ligt een verrassend mooi landelijk gebied met eeuwenoude watermolens en weidse open kouters, slingerend doorheen de gemeentes Asse, Wemmel, Grimbergen, Meise en Vilvoorde. Geprangd tussen de Ring, andere drukke verkeersassen zoals de E40 en N9 en het Zeekanaal Brussel-Schelde, vinden we nog een relatief luwe, open ruimte met beekvalleien en open kouters. De Maalbeek en haar zijbeken vormt de groenblauwe ruggengraat van het gebied.

Natuur- en bosgebieden overlappen met landbouw, industrie, bewoning, recreatie en een ringweg. Het gebied ondergaat vandaag en de komende jaren grondige veranderingen. Door de grote (rand)stedelijke druk is het hierbij erg belangrijk dat de ruimte op een slimme, doordachte manier benut wordt. Daarvoor werd een strategisch project opgestart. Het project pleit vóór en werkt samen aan een Groene Noordrand, zodat toekomstige generaties nog meer kunnen genieten van dit landelijke én randstedelijke landschap.

In de tijdslijn krijg je een overzicht van het traject van Strategisch Project Groene Noordrand. Na heel wat voorbereidend visiewerk gaan de projecten nu in uitvoering.

Terreinacties Groene Noordrand

Ontdek alle acties van Water+Land+Schap Klimaatrobuuste Groene Noordrand

Groene Noordrand door de jaren heen

©

2023 - 2025

1,3 miljoen euro voor Klimaatrobuuste Groene Noordrand

Regionaal Landschap Brabantse Kouters, gemeenten Asse, Meise, Merchtem, Wemmel, Grimbergen, stad Vilvoorde, Den Diepen Boomgaard en Plantentuin Meise zullen de komende drie jaar werken aan een klimaatrobuuster landschap in de Groene Noordrand. Met de verkregen subsidie van 1,3 miljoen euro van Vlaanderen maken we water op een duurzame manier beschikbaar voor landbouw en natuur door doelgerichte terreinacties. Een beloning voor jaren visie- en studiewerk.


Begin 2022

WaterLandSchap Klimaatrobuuste Groene Noordrand

Binnen het WaterLandSchapstraject willen we dieper focussen op de droogte- én wateroverlastuitdagingen in de Maalbeekvallei en op haar aanliggende kouters. Een zoektocht naar een klimaatrobuuster landschap. Een zoektocht naar een betere opvang van hemelwater waar het valt, het langer ophouden (bufferen) en laten infiltreren en zo op een duurzamere manier beschikbaar brengen voor mens (landbouw) en natuur. Een zoektocht naar ‘en te nat en te droog’-oplossingen. Een zoektocht naar een ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’.


Voorjaar 2021

Groene Randproject Van Reek tot Motte en verder


Begin 2021

Natte Natuurproject Buurtparkje Borgt, Grimbergen

Met de realisatie van het Natte Natuurproject wordt het ‘Buurtpark Borgt’ (Grimbergen) kwalitatief, klimaatbestendig en ecologisch versterkt. Het buurtpark wordt samen de bestaande groenkernen ‘Tangebeekbos’ en ‘Domein Ter Tommen’ geschakeld als deel van het beoogde robuuste groen-blauwe en recreatieve netwerk in de Groene Noordrand.

Door het vernatuurlijken van de parkvijvers en de aanleg van wadi’s wordt plek gegeven aan natte natuurontwikkeling. De Tangebeekvallei wordt er terug beleefbaar, opgewaardeerd en in haar ecologisch functioneren hersteld. Een bewust inbrengen van natuurlijke speelelementen, rust- en vertoefplekken zal zorgen voor een aangename verblijf- en beleefplek.


Najaar 2020

Natuur in je Buurt-project Ontmoetingstuin Sint-Alexius, Grimbergen

©

Voorjaar 2020

Landinrichtingsplan 'Oostelijke Maalbeekvallei', Grimbergen

Op 14 april 2020 keurt de Vlaamse regering dit Landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei (VLM) goed. Dit deel van de Maalbeekvallei loopt van de kern van Grimbergen tot aan het Zennekanaal.

Het gebied bevat, naast haar groen-blauwe, veel erfgoedkwaliteiten en is grotendeels beschermd als dorpsgezicht. In het gebied komt er een nieuw park ten zuiden van het vliegveld. De verbinding voor wandelaars en fietsers tussen het centrum van Grimbergen en het kanaal wordt sterk verbeterd. Er komen maatregelen voor een betere waterbeheersing en enkele vijvers worden op een natuurlijke manier heringericht. Het erfgoed wordt opgewaardeerd en er komt een natuurlijk speelbos in de buurt van de Tommenmolen.

©

Eind 2019

Beheersplan Beschermd Landschap Gehucht Amelgem & Omgeving

Het ‘Land van Amelgem’, is een voormalig deel van het abdijdomein van de Norbertijnen van Grimbergen, dat op een unieke manier qua structuur, omvang en functie bewaard is gebleven rond zijn drie polen, de kapel van Amelgem en de twee hoeves (Groot & Klein Amelgem).

Het gebied is beschermd als cultuurhistorisch landschap. Een gebied met heel wat uitdagingen en kansen, met vandaag een aantal conflictsituaties, tussen grootschalige landbouw en cultuurhistorisch open kouterlandschap mét kleine landschapselementen en trage wegen, tussen open ruimte en recreatie, tussen erfgoed en nieuwe invullingen,…  De opmaak van een gedragen en geïntegreerde visie en bijhorend beheerplan is een noodzakelijke eerste stap in het behoud en versterken van de open ruimte in en rond Amelgem.

©

Zomer 2019

Restauratie en herbestemming Kelder Domein 3 Fonteinen, Vilvoorde

Regionaal Landschap Brabantse Kouters, de provincie Vlaams-Brabant, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed en de stad Vilvoorde sloegen de handen in elkaar om een verborgen kelder in Park Drie Fonteinen in Vilvoorde te restaureren en als overwinteringsplaats voor vleermuizen te herbestemmen. Een ‘cultuur & natuur hand-in-hand’-plekje in de Groene Noordrand.

© RLBK

Najaar 2018 & 2019

Achterstallig bomenbeheer Maalbeekvallei, Grimbergen

Bomen, bomenrijen en dreven vormen belangrijke ecologische verbindingen. Ze zijn ook vaak levend landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed. We moeten deze in ere houden en beheren. Ook in de Groene Noordrand maken we hier werk van: zo werd de Kastanjedreef aan de Liermolen langsheen de Maalbeek vakkundig gesnoeid.

©

Zomer 2018

Een ruimtelijke (landschaps)visie voor de Groene Noordrand

Er wordt ook in de Groene Noordrand natuurlijk niet gestart vanaf een blanco blad. Op verschillende schaalniveaus werden reeds visies uitgeschreven en plannen gemaakt. Waardevolle input die we meenemen en aanvullen bij de opmaak van een gewenste open ruimtestructuur voor de Groene Noordrand .

De visiekaart - door alle partners gedragen - kan worden gebruikt als leidraad voor lopende en toekomstige projecten en programma’s binnen de Groene Noordrand. Via verschillende processen en projecten, reeds opgestart of gepland willen we deze visie met partners helpen waarmaken.


Voorjaar 2018

Landinrichtingsplan 'Hooghof & omgeving', Asse

In 2018 keurt minister Schauvliege het Landinrichtingsplan Hooghof goed. De gemeente Asse en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) maken samen met de verschillende partners werk van de opwaardering van de omgeving rond de hoeve ‘Hooghof’ te Zellik (Asse). De focus ligt hierbij op herstel en herinrichting van het openbaar domein (wegenis), erosiemaatregelen, recreatieve ontsluiting en de aanleg van een nieuw natuur- & waterparkje naast wijk Wilgendal. Het Groene Noordrandteam volgt de planvorming op en geeft linken aan met de ruimere Groene Noordrand.

© Ann Voets

Voorjaar 2018

Integraal Project Maalbeek

De Maalbeek en haar zijloop de Amelvonnebeek vormen een belangrijke verbindende blauwe ader door de Groene Noordrand rond Brussel. De waterkwaliteit van de Maalbeek is de laatste jaren sterk verbeterd, maar toch blijven er nog een aantal knelpunten. Samen met alle waterpartners willen we op een geïntegreerde manier verder werken aan een betere waterkwaliteit voor de Maalbeek en haar zijlopen. Maar ook het teveel of droogte staan mee op onze agenda.


Voorjaar 2018

'Gebiedsprogramma Vlaamse Rand rond Brussel'

© RLBK

KLE-projecten, RLBK

Kleine landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen met een hoge ecologische waarde zoals hagen, houtkanten, bomen, boomgaarden en poelen op particuliere eigendommen vormen mee het groene-blauwe netwerk in de Groene Noordrand.

© VLM

Begin 2018

Landinrichtingsplan Groene Noordrand

De Maalbeek (stromend van Asse over Wemmel naar Grimbergen) vormt de blauw-groene ruggengraat van de Groene Noordrand. Het ‘Landinrichtingsplan Groene Noordrand’ (VLM) wil inzetten op een geïntegreerde aanpak van landschapsherstel, natuurinrichting, ontsluiting voor zachte recreatie, erfgoed en verweving met duurzame landbouw in de hele valleizone en aangrenzende kouters.

© RLBK

Voorjaar 2017

Groene Randproject 'Wemmelse Motte', Wemmel

De Wemmelse Motte is een verborgen natuurparel op de grens van Wemmel en Asse. Een paradijs van orchideeën, zeldzame sprinkhanen én de slaapplek van reeën. Het is een belangrijke groene stapsteen tussen het Laarbeekbos in Jette en de Maalbeekvallei in de Groene Noordrand. Naast het versterken van de aanwezige biodiversiteit, richtten we er ook het eerste Wemmelse speelbos in. Een avontuurlijke speel- en picknickplek voor jong en oud.

©

Voorjaar 2017

Programma Werken aan de Ring

Vandaag wordt gewerkt aan de R0 van morgen. We volgen de planvorming ambitieus en constructief op, vanuit onze terreinkennis en met onze Groene Noordrandvisie als leidraad. De landschappelijke integratie, het herstel en versterken van het groen-blauwe netwerk én het beperken van de harde ruimte inname zijn onze aandachtspunten.


Najaar 2016

Groene Randproject 'Reek' Wemmel

Met de herinrichting (boomgaard, houtkanten, hooilanden, extensief beheer) en wandelontsluiting van de gemeentelijke weilanden en broekbossen langsheen de ‘Reekbeek’, wordt er een extra groen plekje toegankelijk gemaakt in de dorpskern van Wemmel. Door de aanleg van twee extra natuurlijke waterbuffers wordt meer natte natuur gecreëerd én wordt zo de dorpskern gevrijwaard van overstromingen. Een belangrijke schakel in het groen-blauwe en recreatieve Groene Noordrand-netwerk.

© RLBK

September 2016

Groene Noordrand uit de startblokken

Samen met de gemeenten Asse, Wemmel, Meise en Grimbergen krijgt Regionaal Landschap Brabantse Kouters in 2016 vanuit de Vlaamse Overheid groen licht om samen met vele – lokale en bovenlokale - partners via overleg, studiewerk en terreinrealisaties te werken aan de Groene Noordrand. Het feestelijke startschot wordt gegeven in de Plantentuin Meise.

Advies nodig?