Nieuws

Home > Nieuws > project ‘Groenten uit Zellik’ opgestart

project ‘Groenten uit Zellik’ opgestart

Op 10 februari 2017 zijn de voorbereidende werken gestart voor de herinrichting van het volkstuinenpark ‘Groenten uit Zellik’ te Asse. Dit initiatief kadert binnen het landinrichtingsproject ‘Molenbeek-Maalbeek’ dat de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM) en de gemeente Asse reeds in 2008 opstartten.  VELT, Natuurpunt Asse, Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK) en de provincie Vlaams-Brabant ondersteunen dit project.

Naast de bouw van een gemeenschappelijk tuinhuis en serre, waar de ecologische tuinierders hun passie ten volle kunnen beleven, gaat ook bijzondere aandacht naar het vergroten van de natuurwaarden op het terrein.

Een eerste stap van die landschapsinrichting was de realisatie door RLBK van 2 nieuwe poelen in de nattere depressies op het terrein op vrijdag 24 februari. In maart  zorgt RLBK nog voor de aanplantingen van inheemse gemengde hagen, houtkanten en hoogstamfruitbomen. Tijdens de komende zomerperiode maakt de VLM werk van de infrastructuur.

“Deze landschappelijke inrichting sluit naadloos aan op de doelstellingen van het provinciaal beleid rond biodiversiteit”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu. “Samen met de regionale landschappen zetten we immers actief in op acties voor koestersoorten zoals amfibieën. Poelen zijn een belangrijke biotoop voor amfibieën. Door de koppeling van deze natuurvriendelijke inrichting aan een samen-tuinen-project willen we tegelijk ook uitvoering geven aan onze provinciale doelstellingen rond meer biodiverse en klimaatbestendige tuinen.”

“Voor de Vlaamse Landmaatschappij past dit project in een groter geheel van landinrichtingsmaatregelen in de Vlaamse Rand”, aldus Tom Vermeulen, projectleider bij de VLM. “We willen met onze projecten inzetten op  het verbeteren van de omgevingskwaliteit in de open ruimte of in randstedelijk gebied. Het versterken van sociale cohesie door de aanleg van groen, is daarbij een belangrijke doelstelling. Zeker in een verstedelijkt landschap, hebben mensen nood aan groen en open ruimte.

Minister Schauvliege ondersteunt deze visie door een budget vrij te maken voor kwaliteitsvolle volkstuinen: “Via deze subsidies wil ik nog meer volkstuiniers de kans geven om terug voeling te krijgen met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie van voedsel met nutritionele waarde, met actief leven in de buitenlucht en met alternatieve vormen van lichaamsbeweging”.  Daarom kende de minister aan dit volkstuinenpark in 2016 de maximale subsidie toe van 15.000 euro.

Burgemeester Koen Van Elsen benadrukt graag dat via een volkstuin niet enkel aan ecologisch bewustzijn wordt gewerkt, maar het bovendien een ideale uitvalsbasis is om te werken aan sociale cohesie, buurtvorming en integratie. De heterogene bevolkingssamenstelling en de verhoogde instroom van anderstaligen in Zellik in beschouwing genomen, is dit een project dat erg welkom is. Samen met Velt, de trekker van dit project, zullen we trachten de inwoners, de verschillende partners en de lokale scholen hier zo goed mogelijk bij te betrekken!

Meer info: Nele Guiljam – 02 253 43 04 – 0484 90 50 86 – nele.guiljam@rlgc.be

Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen de Vlaamse Landmaatschappij, de gemeente Asse, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Velt en Natuurpunt Asse. De landschapsinrichting wordt gerealiseerd i.k.v. het landinrichtingsproject ‘Molenbeek-Maalbeek’ en gefinancierd door RLBK via projectsubsidies leefmilieu van de provincie Vlaams-Brabant met cofinanciering door de gemeente Asse.

 

Geef een antwoord