Nieuws

Home > Nieuws > Beheersplan voor ‘Gehucht Amelgem & omgeving’

Beheersplan voor ‘Gehucht Amelgem & omgeving’

Half mei 2021 werd het erfgoedbeheersplan voor het beschermd landschap ‘ Gehucht Amelgem & omgeving’ goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Het werd een plan met een mooi evenwicht tussen natuur, water, landbouw en recreatie met respect voor het cultuurhistorisch karakter van Amelgem.

Ten noordwesten van de Plantentuin van Meise, langsheen de Amelvonnebeek, ligt het ‘Land van Amelgem’, een voormalig deel van het abdijdomein van de Norbertijnen van Grimbergen. Dit gebied bleef op een unieke manier bewaard qua structuur, omvang en functie rond zijn drie polen: de kapel van Amelgem en de twee hoeves, Groot en Klein Amelgem. Het geheel is beschermd als cultuurhistorisch landschap. Het heeft vandaag nog een grotendeels ongerept landelijk karakter met contrasten tussen open kouters, diep ingesneden valleitjes van de Amelvonnebeek en haar zijriviertjes en de unieke vergezichten op Brussel én Antwerpen.

Het is echter ook een gebied met heel wat uitdagingen en kansen. Vandaag zijn er bijvoorbeeld een aantal conflictsituaties tussen grootschalige landbouw en het cultuurhistorisch kouterlandschap mét kleine landschapselementen en trage wegen. Ook naar evenwichten tussen open ruimte en recreatie, tussen erfgoed en nieuwe invullingen moesten we op zoek. Een gedragen visie, een soort handleiding voor het gehele gebied, drong zich op. Dat is immers een noodzakelijke eerste stap in het behoud en versterken van de open ruimte in en rond Amelgem.

Via het Strategisch Project Groene Noordrand pakten we samen met de gemeenten Meise, Wemmel en Merchtem de handschoen op. Draagvlak bij alle betrokken partijen was daarbij heel belangrijk. Tijdens heel het traject voor de opmaak van het erfgoedbeheersplan gaf een begeleidingscommissie mee richting aan het plan. In deze commissie: eigenaars, bewoners, gebruikers, diverse verenigingen (natuur, erfgoed, landbouw) en overheden (lokaal en bovenlokaal, ambtelijk en bestuurlijk). Samen hadden we één hoofddoelstelling: een goed doorgesproken en gedragen visie én plan opmaken. Dit vormt de leidraad voor het beheer en (her)inrichting van het gebied voor de komende jaren.

Deze inspanningen werden beloond: het voorstel voor het erfgoedbeheersplan dat aan de Vlaamse Overheid voorgelegd werd, is recent integraal goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit goedgekeurd erfgoedbeheersplan biedt eveneens de mogelijkheid om onderzoeks- of erfgoedpremies vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed e ontvangen voor alle goedgekeurde maatregelen die in het plan opgenomen zijn.

Samen aan de slag nu!

Geef een antwoord